Our Shining Stars🌟🌟
TOVC 1.0Winners of TOVC 1.0 🥇


First Prize🥇

profile-sample1 profile-sample1

Kaushik Sivashankar

Best Write-Up 🥇

profile-sample1 profile-sample1

Kaushik Sivashankar

Winners of TetraFlip'21👾Ideathon🧠🤖


First Prize🥇

profile-sample1 profile-sample1

Iron-Man 4.0

Archit Jain
Swatik Grover
Rishabh Verma
Sankalp Bangwal

Second Prize🥈

profile-sample1 profile-sample1

Team - Doge

Shaunak Deshpande
Nikhil Chapre
Saumitra LohokareJedis of IdeathonHackathon🤖


First Prize🥇

profile-sample1 profile-sample1

Team - Knights

Ayush Pandya
Prathmesh Bhalekar

Second Prize🥈

profile-sample1 profile-sample1

Team - Hocus Focus

Faerie Mattins R
Ashvath Narayan
Srivarshan S

Third Prize🥉

profile-sample1 profile-sample1

Team - Eternity

Mudit Sharma
Aryan PandeyJedis of HackathonWinners of Design Event🎭🎨


First Prize🥇

profile-sample1 profile-sample1

Team - Builders

leader Saswat Panda

Second Prize🥈

profile-sample1 profile-sample1

Team - Autobot

leader - Surya S

Third Prize🥉

profile-sample1 profile-sample1

Team - Maas

leader - Ayush Anupam Gupta

Jedis of the Design EventWinners of Quiz Event📚


First Prize🥇

profile-sample1 profile-sample1

Gyandipta Mohanty

Second Prize🥈

profile-sample1 profile-sample1

Amitesh Roy

Third Prize🥉

profile-sample1 profile-sample1

Gautham Sriram


Jedis of the Quiz EventWinners of Valowasp Event 🎮


First Prize🥇

profile-sample1 profile-sample1

Team - Shinigami

Aravind A

Sachin

Suriya

Varun

Madhesh


Jedis of the Valowasp Event